กลับหน้าแรก

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สังคมศึกษา

             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตของมนุษย์  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  กาลเวลา  ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น  มีความอดทนอดกลั้น  ยอมรับความแตกต่างและมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก

นางกองแก้ว  ดำกลิ่น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ

นางกัลยรัตน์  วิเศษรจนา
ครูชำนาญการ
สอนสังคมศึกษาฯ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางสาวบุษยา แป้นหลง
ครู
สอนสังคมศึกษาฯ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น